2021-03-06תאריך
כ״ב אדר תשפ״אתאריך עברי
שבתיום
כי תשאפרשת השבוע
4:03:45 AMעלות השחר
5:15:45 AMהנץ החמה
7:29:42 AMסוף זמן קריאת שמע
8:38:21 AMסוף זמן תפילה
10:55:39 AMחצות
11:23:59 AMמנחה גדולה
3:24:45 PMמנחה קטנה
4:35:34 PMשקיעת החמה
5:21:05 PMצאת הכוכבים